Verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Vi på advokatbyrån tillhandahåller särskild kompetens inom flertalet rättsområden, bland annat familjerätt, brottmål, socialrätt och förvaltningsrätt

Familjerätt

 • Vårdnads-, boende-, och umgängestvister
  Vid en separation kan tvist om barn uppstå. En vårdnadstvist kan exempelvis handla om att en av föräldrarna vill att vårdnaden ska tillkomma denne ensam eller att barnet ska bo hos denna förälder. Det kan även handla om att en förälder som inte har barnet stadigvarande bosatt hos sig vill ha umgänge med barnet. När föräldrar inte kan komma överens om sitt gemensamma barns vårdnad, boende eller umgänge erbjuder socialtjänsten i kommunen samarbetssamtal för att lösa situationen. En förutsättning är att båda föräldrar vill medverka. Om det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens är det slutligen tingsrätten som beslutar om vårdnad, boende och umgänge. Inför och under huvudförhandlingen erbjuder Advokatfirman Heijne erfaren service för att företräda dig och tillgodose dina intressen.
 • Faderskapsärenden
  Om mamman är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt registrerad som pappa. Är mamman ogift ska fadern bekräfta faderskapet antingen innan eller efter födseln genom kontakt med socialtjänsten i kommunen. Om faderskap inte bekräftas kan faderskapet i stället fastställas i tingsrätten. Inför och under huvudförhandling erbjuder Advokatfirman Heijne erfaren service för att företräda dig och dina intressen.
 • Äktenskapsskillnad
  Vid skilsmässa ska du i första hand vända dig till tingsrätten. Om ni inte är överens krävs en betänketid på sex månader (med undantag om ni varit särboende de senaste två åren) och en stämningsansökan för att inleda tvist som slutligen leder till en huvudförhandling i tingsrätten. Inför och under huvudförhandlingen erbjuder Advokatfirman erfaren service för att företräda dig och dina intressen.
 • Underhållsbidrag
  Enligt svensk lag ska föräldrar svara för underhåll åt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om barnet är stadigvarande boende hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Tvist kan uppstå i frågor rörande underhållsbidraget, till exempel kan det handla om att föräldrarna är oense om hur stort underhållsbidrag som ska betalas till barnet. 

Brottmål

 • Målsägandebiträde
  Om du blivit utsatt för brott där förundersökning inletts kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, då du kan önska advokat Elisabeth Heijne. Vid vissa brott så som sexualbrott och misshandel i nära relation har du som utsatt rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata den utsattes intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden både inför och under en eventuell huvudförhandling. Målsägandebiträde hjälper även till med målsägandens egna anspråk, till exempel skadestånd. Advokatfirman Heijne har gedigen erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde, och särskilt för utsatta kvinnor.
 • Försvarsadvokat
  Om du blir åtalad för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare som försvarar dig. I brottmål är det åklagaren som ska bevisa att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Den tilltalades försvarsadvokat samlar också in bevis, vittnesmål och undersöker även om det finns anledning att ifrågasätta åklagarsidans bevis. Det är därför viktigt att välja en försvarsadvokat du känner dig trygg med. Advokatfirman Heijne erbjuder dig erfarna och serviceinriktade tjänster för att företräda dig på bästa sätt innan och under huvudförhandling.

Förvaltningsrätt

 • LVU-mål – Lag om Vård av Unga
  Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand enligt lagen om vård av unga, LVU. Det krävs att missförhållandena gör att det finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Om sådan vård blir aktuell kan den unge och dennes vårdnadshavare ha rätt till ett offentligt biträde som har till uppgift att tillvarata barnens bästa och vara deras rådgivare. Advokatfirman Heijne har omfattande erfarenhet som offentligt biträde inom dessa mål.
 • LPT-mål – Lag om Psykiatrisk Tvångsvård
  En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Det är ett stort ingrepp i integriteten, men kan vara nödvändigt om någon är psykotisk eller utgör en fara för andra. I dessa ärenden är det viktigt att den enskildes intressen tillgodoses, vilket Advokatfirman Heijne kan bistå med som offentligt biträde.
 • LVM-mål – Lag om Vård av Missbrukare i vissa fall
  En person med missbruk av svår karaktär som varat i flera år utan att personen lyckats bryta missbruket på egen hand, alternativt att andra åtgärder inte befunnits tillräckliga, kan tvångsomhändertas. Socialtjänsten i kommunen tar beslut om omhändertagande som därefter måste godkännas av förvaltningsrätten. Den missbrukande kan ha rätt till ett offentligt biträde som i processen ska tillvarata missbrukarens intressen. Vi på Advokatfirman Heijne kan bistå som offentligt biträde.