Vad kostar det

Advokatfirmans policy är att alla klienter i samband med första mötet får betala för rådgivning. Vi följer i de flesta ärenden den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som 2020 uppgår till 1755 kr/timme inkl. moms. Taxan ändras varje år. Advokatfirman förbehåller sig rätten att under arbetets gång kräva in förskott på löpande arvode och utlägg. För det fall begärt förskott inte betalas har advokatfirman rätt att avbryta arbete för klienten och frånträda uppdraget. Du kan läsa mer om våra allmänna villkor nedan. 

I många fall där du behöver anlita advokat finns möjlighet att få ersättning för stora delar av advokatkostnaderna. I första hand kan du använda rättsskyddet i din hemförsäkring, men om du inte har någon hemförsäkring eller försäkringen inte täcker tvisten finns under vissa förutsättningar möjligheten att ansöka om rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

I många fall behöver den som anlitar advokat inte betala hela kostnaden själv.

Rättsskydd

I många ärenden kan man utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten. Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader.

Rättshjälp

Om rättsskyddet inte kan användas kan man ansöka om rättshjälp. Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för resterande del. Rättshjälpen är inkomstbaserad. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon ska betala.